Política de privacitat

1. Informació a l’usuari

LA TRIBU LÚDICA, d’ara endavant RESPONSABLE, és el Responsable del tractament de les dades personals de l’Usuari i l’informa que aquestes dades seran tractades de conformitat amb el que disposen les normatives vigents en protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 del 27 d’abril de 2016 (GDPR) relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i la Llei Orgànica 3/2018, del 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD).

2. Finalitat del tractament

Les seves dades personals s’utilitzen per a les següents finalitats:

  • Gestionar la relació comercial/professional.
  • Enviar comunicacions comercials i/o promocionals relacionades amb els nostres serveis i productes per qualsevol mitjà electrònic o físic, present o futur, que possibiliti fer comunicacions comercials.
3. Conservació de les dades

Les dades es conservaran mentre existeixi un interès mutu per mantenir el fi del tractament i quan ja no sigui necessari per a aquest fi, se suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir la pseudonimització de les dades o la destrucció total dels mateixos.

4. Comunicació de les dades

L’usuari és l’únic destinatari previst com a part del tractament de les seves dades personals. No es preveu la transferència de dades a tercers, llevat en aquells casos en què exista una obligació legal.

5. Drets que assisteixen a l’Usuari

L’Usuari té dret a:

  • Confirmar si estem tractant dades personals que els concerneixen o no.
  • Accedir a les seves dades personals, així com sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollits.
  • En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
  • En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. LA TRIBU LÚDICA deixarà de tractar les dades, llevat per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
  • Sol·licitar la portabilitat de les dades.

Pot exercir els seus drets mitjançant comunicació escrita dirigida al RESPONSABLE a l’adreça postal o al correu electrònic indicat més amunt, incloent en ambdós casos document d’identificació personal.

6. Mesures de seguretat

LA TRIBU LÚDICA ha implementat totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat i integritat de les dades personals que tracta, així com per prevenir la seva pèrdua, alteració i/o accés per part de tercers no autoritzats.

7. Modificacions

La present Política de Privacitat pot ser modificada per adaptar-se a novetats legislatives o jurisprudencials, així com a pràctiques del sector. En aquests supòsits, el RESPONSABLE anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la seva posada en pràctica.

Desplaça cap amunt